Home / Relaksasi / Lelucon / Bobodoran Sunda kadua

Bobodoran Sunda kadua

bdr

TKI di Arab Saudi
Kacaritakeun di hiji lembur aya hiji pamuda nu kakara balik jadi TKI di
Arab Saudi, kabejakeun si eta pamuda teh mawa babawaan loba pisan keur
oleh-oleh jang pamajikana dilembur, tayohna mah eta beja teh kadengeeun ku
bangsat anu geus biasa ngaranjah eta lembur, panjang carita eta bangsat teh
geus siap-siap erek ngajorag imah TKI tea engke peuting.
Kacaritakeun eta bangsat teh geus ngadakom dina kenteng nunguan nu boga imah
sare, sanggeus lila ditungguan nu boga imah teh can sare wae kadon hayeuh
ngobrol terus sosonoan dapuguh geus lila tea teu panggih.

Sibangsat geus teu kuat cangkeuleun nungguan bari ngadedengekeun nuboga imah,
bari pok salakina ngomong ka pamajikanna salakina: “euh nyi meuni liket asa
ketan kieu”, ceuk salakina…

Pamajikan na seuri bari ngarangkul… ngadenge kitu sibangsat anu geus lila
nungguan beuki keuheul wae atuh, jrut manehna turun tina susuhunan bari pok
ngomong “oncoman we sakalian ajig….bari dirigdig lumpat si bangsat teh.
Teu kungsi lila eta bangsat teh balik deui bari” jedak…najong bilik
manehna ngomong deui “dasar ulen siah”… dirigdig deui we eta sibangsat teh
lumpat.

Budak  dina Angkot
Dina hiji poe, aya ibu-ibu numpak angkot bari ngangais budak, tapi
tisabareng naek angkot, eta budak teh teu eureun ceurik wae.
Tayohnamah eta budak teh hayangeun nyusu tapi indungna eraeun da puguh angkot
teh pinuh, tuluy wae ku indungna dibeberah sina repeh, tapi eta budak kalah
beuki tarik ceurikna teh, nya akhirna mah indungna ngelehan era era oge susuna
dikaluarkeun tuluy di asongkeun kabudakna bari tuluy dirungkupan ku samping.

Teu kungsi lila eta budak kaluar nolol tina samping bari pok ngomong ka
penumpang sejenna “ngalaleueut a ……”

Poe Jumaah
Isak : “Rus, ari ayeuna poe naon?”

Rusdi : “Poe Kemis”

Isak : “Ari isukan”?

Rusdi : “Poe Jumaah”

Isak : “Ari geus Jumaah?”

Rusdi : “Nya balik atuh Sak, piraku cicing wae di masjid”.

Isak : “Pinter geuning Rusdi mah.”

(Rusdi jeung Isak tingserengeh, dibaturan ku nu maca)

Tukang Obat –Nyeri Sirah
Sebut wae ngarana Mang Ihin, tukang obat keliling, nu sok mangkal di
hareupeun kantor pos. Jam dalapan manehna geus ngampar, manehna teh
spesialisasina kana obat nyeri sirah tradisional, bari terus gogorowokan
sangkan nu liwat katarik ku obat nyeri sirah “made in” manehna.
Mang Ihin terus noroweco, “Bapa-bapa, ibu-ibu, sareng saderek sadaya,
mangga cobian ieu obat, dupi obat nu didagangkeun ku sim kuring taya lian ti
obat nyeri sirah, obat nu cespleng.

Upami Bapa atawa ibu katerap panyawat nyeri sirah, cobian nuang ieu obat, moal
samenit-menit acan eta panyawat nyeri sirah bakal ical, ieu memang terbukti
obat nyeri sirah paling cespleng,” ceuk Mang Ihin teu sirikna nepi ka
gogorowokan, ampir-ampiran beakeun sora.

Tapi saurang oge teu aya nu mirosea, nu liwat ukur ngareret wungkul. Malah nu
liwat kalah katarik ku atraksi tukang obat kulit nu maenkeun oray kobra.

Geus leuwih ti tilu jam meureun Mang Ihin gogorowokan teh. Geus kasawang ku
manehna moal aya jalma nu ngabandungan omongan manehna, Mang Ihin terus meresan
daganganana. Memeh balik, manehna nyampeurkeun tukang dagang nu ngadon dagang
di jero kios sisi jalan.

“Peryogi naon Mang?”, Ceuk nu dagang tina jero kios.

Mang Ihin, “Cik Jang, sugan aya procold, meser dua mah. Puguh rada nyeri
sirah Emang teh, dagang ti isuk teu aya nu ngareret-reret acan” Ceuk Mang
Ihin bari ngasongkeun duit lima rebuan salambar.

Nuntut Elmu

Hiji poe Bu Mirna guru SD kelas lima keur nerangkeun hal kawajiban nuntut
elmu. Sanggeus nerangkeun tuluy Bu Mirna nanya ka barudak kelas lima.
Bu Mirna, “Barudak, ari nuntut elmu teh kawajiban saha? Naha kawajiban Ibu
atawa maneh?”

Barudak, “Maneeehh……!” Ceuk barudak saur manuk.

Bu Mirna baeud.

Beakeun Bahan 
Dina hiji mangsa Pa ulis indit ka Rumah sakit, maksudna rek ngoprasi anakna
anu suing, sabab ceuk beja ti bupati aya program Operasi biwir suing massal,
Enya we pas tepi ka rumah sakit geus ngantri anu rek operasi, selang 5 jam
kakara ka giliran anak pa Ulis,”sok candak putra na pa kalebet”cek
Dokter, selang 1jam geus beres, “beres dok?” cek pa ulis, “muhun
pa, antosan 3 minggon nembe perbana dilaan nya pa” saur dokter, leos weh
pa ulis mulih.

Selang saminggu budak na pa ulis ngadu ceunah aya nu aneh, sabab tiap anak pa
ulis kiih (kahampangan) eta biwirna ngadadak enyar enyur ngageter, pa ulis
reuwas.

Isukna pa ulis langsung gura giru ka rumah sakit rek ngontrog dokter, pas geus
paadu hareupan langsung we pa ulis ngadu masalahna, ” pa Dokter kunaon putra
abdi teh biwirna jadi kieu? ” ceuk pa ulis, “nakumaha kitu pa.!”

Dokter bingung, “kieu pa kunaon tiap putra abdi kahampangan biwirna enyar
enyur ngageter?”, jawab dokter “o… Punten pa kumargi, bahan kangge
nambal biwir putra bapa seep, nya kuabdi di gentos ku daging gagaduhan sapi anu
awewena.”..”o… Paingan atuh, kabitaeun meren…”

About admin

Check Also

Kisah Tentang Cinta

Aku membencinya, itulah yang selalu kubisikkan dalam hatiku hampir sepanjang kebersamaan kami. Meskipun menikahinya, aku tak pernah benar-benar menyerahkan hatiku padanya. Menikah karena paksaan orangtua, membuatku membenci suamiku sendiri. Walaupun menikah terpaksa, aku tak pernah menunjukkan sikap benciku. Meskipun membencinya, setiap hari aku melayaninya sebagaimana tugas istri.